ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

ဆက်ဆံမှုတို့၏စတင်ရာဖြစ်သော ကိုရီးယား !

ကမ္ဘာ့အနှံမှ ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ

အနောက် ဥရောပ

27 အမ်ပလက်ဆာ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၇ ခု Amplexor

အာရှ

38 အမ်ပလက်ဆာ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၇ ခု Brainwork

မြောက် အမေရိက

45 အမ်ပလက်ဆာ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၇ ခု Transperfect

အရှေ့ ဥရောပ

15 အမ်ပလက်ဆာ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၇ ခု Moravia

အရှေ့အလယ်ပိုင်း

5 အမ်ပလက်ဆာ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၇ ခု Gulf Translations

အလယ်ပိုင်း နှင့် တောင် အမေရိက

5 အမ်ပလက်ဆာ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၇ ခု Cultures Connection